สมาคมกีฬาแข่งเรือใบฯจัดอบรมหลักสูตรแล่นใบเบื้องต้น


สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ แห่งประเทศไทย ฯ จัดอบรมหลักสูตรแล่นใบเบื้องต้น ระหว่าง 15-29 ต.ค.65 ณ อาคารศูนย์สมุทรกีฬา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาเรือใบ ใ้ห้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ ที่จะเพิ่มจำนวนของผู้ที่สนใจในกีฬาเรือใบให้เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในระดับเยาวชน เพื่อเป็นฐานในการผลิตนักกีฬาเรือใบในอนาคตต่อไป ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) และกองทัพเรือ ในการดำเนินการ มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม แบ่งเป็นเรือประเภท Optimist จำนวน 59 คน และ เรือ
ILCA 4 จำนวน 20 คน ทั้งนี้การอบรมจะประกอบด้วยการเรียนรู้หลักการแล่นใบขั้นพื้นฐาน การเตรียมเรือ การฝึกบนบก และ การฝึกแล่นใบในทะเล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s