กัณพันธุ์ ขึ้นนำ ประเภท super moth / ปริญ จ่าฝูง optimist gold fleet

การแข่งขันเรือใบชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 ช่วงที่ 3 ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม มีการชิงชัยกัน 4 ประเภท ประกอบด้วย เรือใบประเภท super moth ,ok และ Optimist Gold Fleet

ในวันนี้ ทำการแข่งขันได้ 3 เที่ยว ยกเว้น เรือประเภท 49er แข่งขันได้ 4 เที่ยว ผลการแข่งขันมีดังนี้
เรือใบ super moth
ลำดับที่ 1 น.ส.กัณพันธุ์ ปชาติกปัญญา
ลำดับที่ 2 นาย ณัฐกิตต์ เทียมหมอก
ลำดับที่ 3 นายธนกร แก้วล้วน
เรือใบ ok
ลำดับที่ 1 Mr.มอรเต็น ยาคอบเซ่น
ลำดับที่ 2 พลเรือโท บรรพต เนตรกระจ่าง
ลำดับที่ 3 Mr.CHRISTOPHER BISCOMB

เรือใบ Optimist Gold Fleet
ลำดับที่ 1 ด.ญ.ปริญ ทรัพย์ยิ่ง
ลำดับที่ 2 ด.ญ.ณัฐกานต์ ส้มดี
ลำดับที่ 3 ด.ญ.นพภัสสร ขุนบุญจันทร์
เรือใบ 49er
ลำดับที่ 1 น.ส.นริสรา สัตตะ / จ.ต.หญิง นิชาภา ไหวไว
ลำดับที่ 2 จ.อ.ชัยชนะวุฒิ ดีนาค/ นายกฤษณศักดิ์ พิบูรณ์
ลำดับที่ 3 นาย กฤตภาส นามศักดิ์สวัสดิ์ / นาย วิมุตติ กลิ่นสุคนธชาติ

ยังเหลือการแข่งขันอีก 2 วัน และจะมีพิธีมอบเหรียญรางวัลในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s