สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันเรือใบ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 18 – 20 ธันวาคม 2563 มล.เวคา แชมป์ Optimist บวรนันท์ แชมป์ Laser 4.7

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ นายกสมาคม ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันเรือใบเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม ขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์สมุทรกีฬา อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน 130 ลำ ประกอบด้วย เรือประเภท Optimist จำนวน 98 ลำ Laser 4.7 19 ลำ OK 9 ลำ และ SuperMod 4 ลำ

วันกีฬาแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ทรงเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ในประเภทกีฬาเรือใบ และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทอง จากการแข่งขันเรือใบ ประเภท โอ เค ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศไทย

หลังจากการแข่งขันสามวัน โดยแข่งขันทั้งหมด 9 เที่ยว มีผลการแข่งขันที่สำคัญ ดังนี้

ประเภท laser 4.7 ชนะเลิศ บวรนันท์ ชันรัมย์ รองชนะเลิศ วริทนันท์ ชันรัมย์ อันดับสาม พัชรี ศรีงาม

ประเภท SUPERMOD ชนะเลิศ ทศพล มหาวิเชียร รองชนะเลิศ ปาลิกา พูนพัฒน์ อันดับสาม กัณฑพงษ์ พุ่มเล้ง

ประเภท OK ชนะเลิศ Mr Morten Jakobsen รองชนะเลิศ ศุภกร พงษ์วิเชียร อันดับสาม เรือเอก ปริวัฒน์ อาลีมินท์

ประเภท Optimist Gold fleet ชนะเลิศ มล.เวคา ภานุพันธุ์ รองชนะเลิศ นภภัสร ขุนบุญจันทร์ อันดับสาม พันวา บุนนาก

ประเภท Optimist Silver fleet ชนะเลิศ ประภัสสร แก้วพรหม รองชนะเลิศ ธัชพร แสนเพ็ง อันดับสาม ไพลิน เจริญพล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s